Bernartice nad Odrou budou mít zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod za více než 3,7 milionu korun

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava rekonstruuje čistírnu odpadních vod v Bernarticích nad Odrou. Provoz je v současnosti hydraulicky i látkově přetížen, což snižuje jeho účinnost při odstraňování amoniakálního dusíku z odpadních vod. 

5 min. čtení

Díky investici se zlepší kvalita vypouštěné vody a zvýší kapacita provozu. Bude tedy možné napojit další obyvatele a pomoci rozvoji obce.

Současná čistírna je hydraulicky i látkově přetížena. Díky rekonstrukci bude zvýšena její účinnost i kapacita. Hotovo by mělo být v září.

Čistírna odpadních vod v Bernarticích nad Odrou je mechanicko-biologická s technologií firmy Stähler. Projektovaná je na kapacitu 716 ekvivalentních obyvatel. Byla vybudována obcí v roce 1998 a postupně byla společností SmVaK odkoupena.

Čistírna je projektována na vyčištění 48 545 kubických metrů odpadních vod za rok. Maximální projektovaný průtok na odtoku z čistírny je 23,4 kubických metrů za hodinu.


„Slabým článkem čistírny je její aktivační nádrž, tedy místo, kde dochází k  odbourání organického znečištění a dusíkatých látek pomocí mikroorganizmů. Ta je vybavena dvěma biodisky, které vykazují časté poruchy mající dopad jak na výši provozních nákladů, tak na kvalitu čištěných odpadních vod. Vzhledem ke stáří provozu se k nim navíc velice obtížně shánějí náhradní díly,“
vysvětluje ředitel kanalizací Jan Tlolka.

Díky investici do biologické části čistírny bude zvýšena účinnost i kapacita provozu.
Místo poruchových biodisků bude nainstalováno klasické biologické čištění spočívající v instalaci jemnobublinných elementů,  přičemž dodávku vzduchu budou zajišťovat dmychadla. Bude zvýšen také objem aktivační nádrže na úkor kalového hospodářství, které bude zmenšeno na polovinu.

V průběhu rekonstrukce dojde také ke kompletní výměně technologického vystrojení dosazovací nádrže, tedy místa, kde dochází k sedimentaci aktivovaného kalu a jeho oddělení od vyčištěné vody, která odtéká zpět do přírody.

Vyměněna budou také dvě čerpadla ve vstupní čerpací stanici, čerpadla vratného kalu a rekonstruovány budou také rozvody silnoproudu.

„V letošním roce máme na investice do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury připraveno nejvíce prostředků v historii naší společnosti, 550 milionů korun. Projekt v Bernarticích nad Odrou je příkladem toho, že na jedné straně pomůžeme životnímu prostředí, protože ještě zlepšíme parametry vypouštěné vody. Zároveň umožníme navýšením kapacity provozu, aby se na veřejnou kanalizaci mohli připojit další lidé. Pomáháme tedy zprostředkovaně rozvoji obce,“
vysvětluje generální ředitel Anatol Pšenička.

Doporučujeme