Letošní téma vodohospodářů: Jak na sucho?

Je za námi mimořádně suché jaro a léto, kdy teplota řadu dní atakovala dříve nepředstavitelnou hranici 40 stupňů, vysychaly potoky a výrazně se snížil i průtok v řekách, takže na některých místech museli vodohospodáři přistoupit k omezení odběru vody z nich. Podle Českého hydrometeorologického ústavu šlo o nejhorší sucho za posledních 12 let.

17 min. čtení

Voda je pro člověka jednou ze základních životních podmínek a potřeb, je nutným předpokladem udržitelného rozvoje a dokonce samotného přežití lidstva. Zemský povrch tvoří ze 70 % voda, z toho cca 2,5 % je voda sladká a 97,5 % voda slaná, pro člověka téměř nepoužitelná. V mnoha zemích je však voda považována za samozřejmost a často se jí plýtvá, na druhé straně velká část světové populace strádá fatálním nedostatkem pitné vody. Podle studie OSN bude lidstvo v roce 2025 využívat již 90 % všech vodních zdrojů a celkem 3,5 miliardy lidí na celém světě začne pociťovat jejich nedostatek – což může být důvodem nepokojů i nové migrační krize.

Doma jednoduše otočíme kohoutkem a přiteče nám dostatek kvalitní pitné vody, kterou použijeme, a o jejíž odvedení a náležité vyčištění se nemusíme starat. Pro nás jde o zcela běžné věci: napuštění si libovolného množství vody k přípravě čaje a kávy, sprcha nebo koupel ve vaně… Máme štěstí, že žijeme v regionu s dostatkem vody, kde je vybudovaná a funkční vodohospodářská infrastruktura, takže nemusíme řešit donášku vody na vzdálenost několika kilometrů, recyklaci vody nebo její přídělový systém. To vše je totiž na mnoha místech planety zcela běžné. V České republice se průměrná spotřeba vody na osobu a den pohybuje na úrovni cca 100 litrů (v severních Čechách je to 80 litrů), v zemích třetího světa třeba jen 10 litrů.

Je nutné zdůraznit, že letošní horké a suché léto bezpochyby není ojedinělé –
se změnou klimatu musíme být připraveni na opakování takových období i v budoucnu. Krajina zasažená výstavbou a intenzivním zemědělstvím totiž není schopna dostatečně zadržovat vody. Je žádoucí intenzivně pracovat na přípravě krizových plánů a navazující legislativě. Iniciativu vyvinulo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK), které zpracovalo soubor opatření pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Základem musí být dlouhodobá (nejméně na 50 let) a ucelená vodohospodářská koncepce státu, která v souladu se strategií EU vytvoří předpoklady pro zásobování obyvatel pitnou vodou při respektování klimatických změn. Musíme respektovat, že drtivá většina srážek z území ČR odteče řekami a hlavním zdrojem podzemních vod je tání sněhu. Žádoucí je podle SOVAKu budování retenčních nádrží, které kromě protipovodňové funkce budou shromažďovat vodu a v případě jejího přebytku dotovat vody podzemní vsakováním nebo čerpáním do podzemí. Dotace do obnovy infrastruktury SOVAK navrhuje směrovat do efektivních technologií a do propojených vodovodních řadů a systémů umožňujících zásobování velkých aglomerací pitnou vodou. Hlavní vodovodní řady by měly být budovány a obnovovány jako součást páteřní infrastruktury, stejně jako silnice a železnice. A neposlední řadě je nutné respektovat požadavky na dostatečnou obnovu vodárenské infrastruktury, aby byla i do budoucna v provozuschopném stavu. Pokud by vlastníci dávali ročně do obnovy prostředky ve výši 2 % hodnoty majetku, do obnovy sítí by se vracelo téměř 50 % prostředků získaných z vodného a stočného.

Ministerstva zemědělství a životního prostředí již připravují materiál, který počítá se vznikem koncepce státu pro boj se suchem. Potřebné budou hloubkové vrty pro umělé zasakování povrchové vody do spodní, přečerpávání ze spodních toků řek do toků horních nebo vysávání starých zatopených dolů. Žádoucí je rovněž obnova mezí, remízků, mokřadů a malých vodních nádrží, tedy i starých rybníků. Zmíněná opatření si do budoucna vyžádají obrovské investice.

Na území působnosti Severočeské vodárenské společnosti (SVS), tzn. v Ústeckém a větší části Libereckého kraje, tvoří cca 46 % zdroje podzemní (prameniště, zářezy, vrty) a 54 % zdroje povrchové (nádrže, údolní přehrady).
Surovou vodu je třeba upravit na vodu pitnou, k čemuž slouží celkem 54 úpraven vody. Transport probíhá ať už gravitačně vodovodním potrubím v celkové délce 8 949 km (bez přípojek), či za pomoci 293 čerpacích stanic pitné vody. Rovnoměrnost dodávky vody na trase pomáhá zajistit 998 vodojemů. Vodu následně použijí obyvatelé v domácnostech, průmyslové podniky aj., čímž ji znečistí. Kanalizační sítí v celkové délce 3 916 km(bez přípojek) tato odpadní voda odtéká na celkem 196 čistíren odpadních vod a po přečištění je vracena do potoků a řek.

Co do rozsahu sítí je tak SVS největší vlastnickou vodárenskou společností v České republice, která zásobuje pitnou vodou téměř 1,1 milionu obyvatel severních Čech. Výhoda velké společnosti, která působí na rozsáhlém území, se projevila i v letošní suché sezóně. Stav zásobování obyvatel pitnou vodou byl stabilizovaný a nevyžádal si žádná nestandardní opatření. Kapacity všech rozhodujících zdrojů se ukázaly jako dostatečné a jejich provozování rovněž probíhalo s potřebnou mírou zabezpečenosti.

Co se týče množství dodávané pitné vody, stabilita v zásobování byla i v letošním létě zajištěna především díky unikátnímu konceptu Severočeské vodárenské soustavy, oblastních vodovodů a jejich vzájemnému propojení, strukturou zdrojů a způsobem hospodaření s nimi. Většina okresních měst a obě krajská města mají díky propojenému vodárenskému a zdrojovému systému prakticky 100% zajištěnost dodávek vody i v případě výpadku některého z rozhodujících zdrojů. Přehradní nádrže v Krušných a Jizerských horách, které jsou zdrojem více než 50 % potřebné surové vody, jsou koncipovány jako několikaleté nádrže tak, že garantují dostatečné kapacity vody i při dlouhodobých srážkových deficitech. Velké podzemní zdroje v regionu SVS, které tvoří druhou rozhodující část potřebné vody, jsou také velmi stabilní. K ochraně kapacit vodních zdrojů přispívá rovněž výrazné snížení ztrát v trubních sítích v předchozích letech.

Co se týče kvality pitné vody, v minulých letech při dlouhodobém suchu způsobil pokles hladiny nádrží zhoršení kvality surové vody, což mělo negativní dopad na kvalitu vyráběné pitné vody.
Od roku 2003 však proběhly na většině úpraven vody rekonstrukce, které s doplněním dalšího technologického stupně umožnily lépe reagovat na sezónně zhoršenou kvalitu surové vody. Dvoustupňové hygienické zabezpečení (UV zářením a chloraminací) na většině úpraven převyšuje běžně využívané postupy. V příštích letech se dají v případě sucha očekávat problémy s kvalitou vody již jen u některých mělkých podzemních zdrojů, které jsou pouze hygienicky zabezpečené a citlivě reagují na změnu klimatických podmínek. SVS proto do příštího období jako prioritní připraví investiční záměry na přepojení těchto zdrojů na skupinové vodovody zásobované z úpraven vod.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, doplňuje: „Severočeská vodárenská společnost nese odpovědnost za zásobování obyvatelstva v našem regionu pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod.Chceme ubezpečit naše akcionáře, severočeská města a obce a jejich obyvatele, že jsme kvalitně připraveni i na nepříznivá suchá období. Očekáváme, že v rámci státní koncepce pro boj se suchem bude zakotvena strategická role vodárenských soustav a páteřních vodovodů a podpora jejich obnovy. Doufejme, že zainteresovaná ministerstva budou reflektovat dlouholeté zkušenosti a z nich vycházející doporučení vodohospodářů.“

Doporučujeme