V Plzni může zdražit vodu pouze inflace či změna legislativy

Přestože by se cena plzeňské vody dala označit za lehce nadprůměrnou, lze konstatovat, že se pro Plzeňany nakonec jedná o velmi příjemnou zprávu. Je to zejména v kontextu stávajících a v blízké budoucnosti připravovaných legislativních požadavků, které významně zpřísňují povinnosti vlastníků a provozovatelů vodárenské infrastruktury.  

6 min. čtení

Vedení města Plzně v minulosti rozhodlo o realizaci významných investic do vodárenské infrastruktury, jmenovitě o doplnění nejmodernější technologie na úpravu pitné vody, modernizaci a intenzifikaci procesů čištění odpadních vod a rozšíření vodohospodářské infrastruktury o nové vodojemy a kanalizace, které budou financovány prostřednictvím dotací z Evropské unie.

V souvislosti s přijetím těchto dotací, jejichž čerpání bylo podmíněno velmi přísnými podmínkami, došlo v Plzni v letech 2011 a 2012 ke skokovému nárůstu cen vodného a stočného. Jednou z nejvýraznějších podmínek určující výši cen vodného a stočného bylo nastavení dostatečné výše zdrojů generovaných z vodného a stočného pro obnovu vodárenské infrastruktury, tzv. samofinancovatelnost. Toto navýšení ve svém důsledku zapříčinilo, že se západočeská metropole ocitla poměrně vysoko na žebříčku českých měst s nejdražší vodou. Pro spotřebitele nepříjemný důsledek, ale dotační podmínky byly neúprosné.

Dnes, více než pět let od prvního výrazného navýšení ceny vody, lze pozorovat výsledek tehdejšího, pro odběratele nepopulárního, ale strategicky prozíravého rozhodnutí. Při současném pohledu na ceny vodného a stočného v jednotlivých městech České republiky, porovnáme-li je s plzeňskými, dochází k jejich vyrovnání a v několika případech i k jejich překročení. Důvodem je tlak na plnění nově zákonem stanovené podmínky, že i ostatní města, jakožto vlastníci vodárenské infrastruktury, musí tvořit finanční prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury, jinými slovy na jejich samofinancovatelnost. Současné ceny vodného a stočného v Plzni tuto podmínku samofinancovatelnosti stanovenou vlastníkovi již od roku 2012 v plném rozsahu splňují, což je nesporně velká výhoda oproti ostatním městům.

V otázce tlaku na zvyšování cen vodného a stočného na území města Plzně v důsledku očekávaných a v současné době velmi diskutovaných legislativních změn, jež spočívajízejména ve zvýšení poplatků za odběr podzemních vod pro výrobu pitné vody, mohou být občané Plzně, jejichž voda je upravována z povrchového zdroje – řeky Úhlavy, zcela klidní. Výše ceny by se mohla dotknout případná změna legislativy ohledně vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod. V uzavřené smlouvě mezi městem Plzní a provozovatelskou společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. jsou však mechanizmy, které zabrání neúměrnému navyšování ceny vodného a stočného.

Podle společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. ani jejího akcionáře nemusí odběratelé očekávat žádnou větší změnu.

Foto: Wikipedia, Adam Hauner, licence

Doporučujeme