Zloději ukradnou ročně vodohospodářský majetek za desítky milionů korun

Jedním z mnoha nepříliš známých nákladů, který každoročně zatěžuje provoz vodohospodářských podniků v řádu desítek milionů korun, je nutnost obnovy vodohospodářské infrastruktury, která byla podnikům odcizena a následně zpeněžena při prodejích ve sběrnách surovin.

6 min. čtení

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) proto podporuje všechna v současné době navrhovaná opatření v novele zákona o odpadech zpřísňujících možnosti následného nakládání se zcizeným majetkem.

Například navržený zákaz výkupu odpadů od fyzických nepodnikajících osob a nařízení pouze bezhotovostních plateb v případě podnikatelských subjektů je podle názoru SOVAK ČR jednoznačně posunem ke zlepšení současného nevyhovujícího stavu, kdy součásti veřejných vodovodů a kanalizací, které jsou z materiálů, vykupovaných ve sběrnách surovin, jsou každodenně předmětem zcizení a následného prodeje.

Tento nevyhovující stav s sebou nese významné náklady spojené s náhradou zcizených, zejména kovových předmětů, ať se jedná o dešťové vpusti, kanálové poklopy, střešní krytinu objektů akumulace vod či například katodovou ochranu. Vzniklé škody je obtížné konkrétně vyčíslit – nespočívají totiž pouze v pouhé hodnotě zcizených předmětů, ale zahrnují také další náklady a činnostmi, které jsou nutné ke znovuzprovoznění odcizeného majetku.

„SOVAK ČR přesto odhaduje, že každoročně dochází ke škodám, které vzniknou z následku zcizení zejména kovových součástí veřejných vodovodů a kanalizací v rozsahu několika desítek milionů korun. Do této částky ale nezapočítáváme rizika, kterým vlastník a provozovatel veřejných vodovodů a kanalizací čelí v případě zcizení majetku, jehož následkem je škoda na zdraví, ztráta života či ekologická havárie,“ konstatuje předseda představenstva SOVAK ČR František Barák. To se týká především krádeží poklopů kanálů zejména na komunikacích pro chodce, které bezprostředně ohrožují životy lidí. „Je velkým štěstím a víceméně náhodou, že zatím nedošlo k žádné tragédii,“ zdůrazňuje František Barák.

Sdružení SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má SOVAK ČR 113 řádných členů a 139 členů mimořádných. Členové SOVAK ČR zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel a odvádějí a čistí odpadní vody pro více jak 8 mil. obyvatel v České republice. 

Doporučujeme